top of page
 • Teknopark nedir?
  Teknopark, ticari amaçlı bilimsel veya endüstriyel araştırma yapılan binalardan oluşan bölgelere verilen isimdir. Teknoparklar; teknolojik gelişimi hızlandırdıkları, ihracatı arttıracak katma değerli ürün geliştirilmesine katkı sağlamaları, istihdam oluşturmaları, girişimcilik ve yenilik odaklı faaliyetleri nedeniyle devlet veya yerel idareler tarafından teşvik edilirler.
 • AGÜ Teknopark'ta kimler yer alabilir?
  Teknopark İstanbul'a, 4691 sayılı kanunda da özellikleri belirtilen Ar-Ge faaliyetleri yürüten gerçek ve tüzel kisiler başvurabilir. Bunların dışında, teknoparkta yer alan firmalara destek ve danışmanlık hizmetleri sunabilecek kuruluşlar da (banka, kargo, mali müşavirlik, hukuk büroları vs.) uygun görülmesi durumunda teknoparkta yer alabilir ancak destek ve danışmanlık hizmeti veren firmalar 4691 sayılı kanunla sunulan teşviklerden yararlanamazlar.
 • AGÜ Teknopark’a başvurular ne şekilde yapılmalıdır?
  AGÜ Teknopark’ta yer almak isteyen firma ve girişimciler başvurularını https://www.aguteknopark.com/başvuru yaptıktan sonra ön değerlendirmeye alınırlar. Gerekli olması durumunda firmalar ile görüşülerek firma veya girişimcilerin AGÜ Teknopark’a gelme talebi ve projeleri hakkında bilgi alır. Bu görüşmelere online başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilir, müteakiben AGÜ Teknopark Başvuru Formu ekinde istenilen diğer bilgilerle birlikte AGÜ Teknopark Yönetimine başvuru yapılır.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında sağlanan vergi avantajları nelerdir?
  Bölgede faaliyet göstermesine izin verilen firmalara Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında bazı vergi muafiyetleri sağlanmaktadır. (i) Bölgede çalışan Ar-Ge personeli, araştırmacı personel ve yazılım personelinin ücretleri 31.12.2028 tarihine kadar gelir vergisinden muaftır. (ii) Münhasıran bölgede yürütülen Ar-Ge ve yazılım geliştirme faaliyetlerinden elde edilen gelirler, bölgede 31.12.2028 tarihinde kadar kurumlar vergisinden (gerçek kişilerde gelir vergisinden) muaftır. (iii) bölgede faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaftır.
 • Vergi muafiyetleri ne şekilde denetlenmektedir?
  Bölgede faaliyet gösteren firmaların vergi muafiyetlerine yönelik beyanlarının denetim sorumlusu Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü ve ilgili Vergi Dairesi’dir. Vergi denetimine ilişkin genel hususlar bölgedeki etkinlikler için de geçerlidir.
 • AGÜ Teknopark'ta faaliyet gösteren firmaların yükümlülükleri nelerdir?
  4691 Sayılı Yasa kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlandırılan yeni işe başlayan personelin bilgileri ve 4691 Sayılı Yasa kapsamı dışında kalan yeni işe başlayan personel bilgileri portal üzerinden girilmelidir. Personelin işten çıkma/çıkarılma durumu on gün içinde AGÜ Teknopark Yönetimine bildirilmeli ve personele ait akıllı kimlik kartı/araç pulu AGÜ Teknopark Yönetimine iade edilmelidir. Firmalar tarafından Teknopark biriminde çalışacak 4691 Sayılı TGB Yasası kapsamında çalışan Ar-Ge personeline ait bilgilerin yer aldığı Muafiyet Formları düzenli olarak her ay AGÜ Teknopark Yönetimine onaylatılarak, denetimlerde ibraz edilmek üzere saklanır. Firmalar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen şekle uygun olarak hazırlanmış olan Dönemlik Raporu her yıl bildirmelidir.
bottom of page